top of page

กิจกรรม ปาดตามแม่ ปังปุริเย่!!!!!

💕กิจกรรม ปาดตามแม่ ปังปุริเย่!!!!!

เพียงส่งใบเสร็จ 7-11 เข้ามา ลุ้นรับทองคำทุกเดือน รวม 20 รางวัล มูลค่ากว่า 52,000 บาท

รางวัลที่ 1 ทองคำ 1 สลึง จำนวน 6 รางวัล มูลค่า 45,000 บาท

รางวัลที่ 2 ตุ๊กตาน้องว่านพร้อม gift set จำนวน 14 รางวัล มูลค่า 7,000 บาท


📌กติกา

1. ไลค์ เพจ Smootojapan และแชร์กิจกรรมนี้พร้อมตั้งเป็นสาธารณะ

2. ซื้อ Smooto blogger perfect lip สีใดก็ได้ ที่ 7-11

3. เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลุ้นโชค

Smooto blogger perfect lip 1 สี /1 ใบเสร็จ = รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค

Smooto blogger perfect lip 2 สี / 1ใบเสร็จ = รับ 3 สิทธิ์ชิงโชค

Smooto blogger perfect lip 3 สี / 1 ใบเสร็จ = รับ 6 สิทธิ์ชิงโชค

4. เขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ลงในใบเสร็จ (เขียนหัวใบเสร็จ) ถ่ายรูปใบเสร็จส่งมาที่ Line OA : @smootojapan (มี @ ด้วยนะคะ) 5. 1 รหัสใบเสร็จสามารถใช้ส่งเข้าร่วมการชิงโชคเพียง 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ทำถูกกติกาเท่านั้น คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ระยะเวลากิจกรรม 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 จับรางวัลทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/SmootoJapan ทุกเดือน แบ่งจับรางวัลเป็น 2 รอบ 2 วัน ดังนี้ รอบที่ 1

- ใบเสร็จของวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

- จับรางวัลวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. รวม 10 รางวัล ได้แก่ ทองคำ 1 สลึง 3 รางวัล และตุ๊กตาน้องว่านพร้อม gift set จำนวน 7 รางวัล

รอบที่ 2

- ใบเสร็จของวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2564

- จับรางวัลวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. รวม 10 รางวัล ได้แก่ ทองคำ 1 สลึง 3 รางวัล, ตุ๊กตาน้องว่านพร้อม gift set จำนวน 7 รางวัล

7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/SmootoJapan ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และผู้โชคดีรับของรางวัลทั้งหมดพร้อมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

📌Note…

เงื่อนไข กิจกรรม ปาดตามแม่ ปังปุริเย่!!!! ** กรุณาอ่านเงื่อนไข กติกาให้ละเอียดนะคะ**

- สินค้าที่ร่วมรายการ: ได้แก่ Smooto blogger perfect lip สีใดก็ได้

- 1 เลขที่ใบเสร็จสามารถใช้ส่งเข้าร่วมการชิงโชคเพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยส่งมาที่ Line OA : @smootojapan เท่านั้น หากส่งใบเสร็จซ้ำ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์ดังกล่าวในการเข้าร่วมรายการ


จับรางวัลทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/SmootoJapan

- ระยะเวลากิจกรรม 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 แบ่งจับรางวัลเป็น 2 รอบ 2 วัน ดังนี้

รอบที่ 1

- ใบเสร็จของวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

- จับรางวัลวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 รวม 10 รางวัล ได้แก่ ทองคำ 1 สลึง 3 รางวัล และตุ๊กตาน้องว่านพร้อม gift set จำนวน 7 รางวัล

- เลขที่ใบขออนุญาต 195/2564 (วันขอใบอนุญาต 26 มกราคม 2564)

รอบที่ 2

- ใบเสร็จของวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2564

- จับรางวัลวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 รวม 10 รางวัล ได้แก่ ทองคำ 1 สลึง 3 รางวัล, ตุ๊กตาน้องว่านพร้อม gift set จำนวน 7 รางวัล

- เลขที่ใบขออนุญาต 196/2564 (วันขอใบอนุญาต 26 มกราคม 2564)


 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน คืนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

 • สถานที่จับรางวัล เลขที่ 45 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11( ซอยอินทาปัจ 15 ) ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

 • บุคคลภายนอกราชอาณาจักรไทย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

 • พนักงานและญาติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีหลังตรวจสอบการปฏิบัติตามกติกาอย่างครบถ้วนแล้วในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/SmootoJapan

 • ผู้โชคดีรับของรางวัลทั้งหมดพร้อมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 • บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีโดยเร็วที่สุดทาง Line และเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดี

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล(เฉพาะรางวัลทอง) ในวันที่มารับรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริงที่ตรงกับรูปที่ใช้ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ได้หรือผู้โชคดีไม่มาแสดงตัวเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัลภายใน 30 วัน ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยโพสต์ข้อมูลซ้ำ ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


תגובות


 • Black Facebook Icon
 • linetexticonblack
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Instagram Icon
bottom of page